Deklaracja Dostępności

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.18 Tworzenie rozbudowa regionalnego systemu innowacji (Decyzja o dofinansowaniu projektu
nr RPZP.01.18.00-32-B001/20-00).

Deklaracja Dostępności

 
Województwo Zachodniopomorskie – Administrator strony zachodniopomorskieinnowacje.wzp.pl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zachodniopomorskieinnowacje.wzp.pl/
 
 

Daty publikacji i aktualizacji witryny

 

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-18

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2024-03-25


Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a) pochodzą z różnych źródeł,

b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji;

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

 

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail abi@wzp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego znajduje się w Szczecinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421. Obiekt jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu. Najbliższe miejsce postojowe dla osoby z niepełnosprawnością „koperta” znajduje się w odległości około 150 metrów, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37.
Ponadto, ze względu na prowadzenie działalności w kilku siedzibach, UMWZ zobowiązuje się do wdrożenia racjonalnych usprawnień, uzależnionych od warunków danej lokalizacji.

Wygląd strony

 
 1. Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące znajdującą się w prawym rogu w postaci symbolu osoby niepełnosprawnej,
 2. Umożliwia zmianę wielkości czcionki,
 3. Umożliwia zmianę kontrastu obiektów i elementów strony internetowej,
 4. Zawiera konsekwentną nawigację, która jest prosta i spójna,
 5. Poprawie wdrożone nagłówki na stronie głównej oraz w podstronach,
 6. Prawidłowo wdrożone i podkreślone odnośniki we wszystkich podstronach strony internetowej,
 7. Wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.
 
 

Kontakt z urzędem

 

Godziny pracy Urzędu: 7.30 – 15.30

Zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną za pomocą skrzynki podawczej lub poczty e-mail.
Elektroniczna skrzynka podawcza: lp.pzw@zwmu

Informacja ogólna +48 91 45 28 888, dla osób niesłyszących (SMS) 603-066-574

Adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin

Informacje uzupełniające

 

Nasz serwis został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML5
 • WCAG 2.1 (minimum AA)
 

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

 

– Unii Europejskiej:

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
 • Inicjatywa i2010
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

– ONZ:

 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych
 

Kompatybilność

 

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

 

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

 
 
Skip to content