Powró†
Artykuły

Kompetencje pracowników przyszłości

Artykuł - Kompetencje pracowników przyszłości

W obliczu dynamicznie zmieniających się warunków rynku pracy Pomorze Zachodnie staje przed zadaniem dostosowania kompetencji pracowników do wymagań przyszłości. Zmiany dyktuje Internet, a wraz z nim sztuczna inteligencja. Szczególnie zaznacza się wpływ nowych technologii produkcji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zmienia się też charakter pracy, który coraz częściej przybiera formy elastyczne, w tym zdalne, hybrydowe, czy z umową na zero godzin. Czy pracodawcy i liderzy są gotowi na wyzwania jutra?

Wiele zawodów przyszłości jeszcze nie powstało. Przygotowania na wyzwania przyszłego rynku pracy muszą nadal obejmować zarówno rozwijanie kompetencji miękkich pracowników, jak i kompetencji twardych, w tym cyfrowych i specjalistycznych. Potwierdzają to badania rynku, firmy województwa zachodniopomorskiego zadeklarowały wzrost znaczenia kompetencji pracowniczych na przestrzeni najbliższych 5 lat w obszarach wszystkich inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.

 

Innowacje i możliwości

Przewaga technologiczna regionu Pomorza Zachodniego opiera się nie tylko na jego endogenicznych zasobach. Nieodzownym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw stała się wysoka jakość oferowanych usług oraz otwartość na innowacje. I właśnie w tych warunkach na przestrzeni najbliższych 5 lat w obszarach wszystkich inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego wzrośnie znaczenie kompetencji pracowniczych. Firmy województwa zachodniopomorskiego bardzo wysoko oceniają znajomość danego sektora oraz wiedzę płynąca z doświadczenia. Przedsiębiorcy stawiają przed wszystkim na znajomość najnowszych osiągnięć w branży. Od pracowników wymaga to monitorowania trendów technologicznych i adaptacji do nich. Nie bez znaczenia jest wszechobecna innowacyjność. Firmy, które systematyczne wdrażają nowe technologie stają się bardziej konkurencyjne, co w obecnej sytuacji gospodarczej gwarantuje sukces. Rozwój różnorodnych technologii i narzędzi, które będą wyręczać człowieka w powtarzalnych czynnościach, skutkuje koniecznością rozwoju kompetencji miękkich. W erze automatyzacji to one będą stanowić przewagę człowieka nad maszyną. Przedsiębiorcy Pomorza Zachodniego doceniają przede wszystkim wytrwałość i upór w dążeniu do celu, otwartość na zmiany, umiejętność współpracy z kierownictwem firmy oraz sumienność.

Kompetencje pracowników przyszłości

„Często słyszymy, że innowacje to przyszłość, że to droga do szybkiego i jednocześnie zrównoważonego rozwoju. Właśnie na tej drodze Pomorze Zachodnie już jest. Innowacje to nasza teraźniejszość. Tworzą ją innowacyjne technologie, nowoczesne firmy, kreatywni ludzie. Przedsiębiorcy i naukowcy. Potencjał drzemiący w obywatelach naszej małej ojczyzny jest podstawą i początkiem wielu niezwykłych pomysłów.” – mówi Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Praca na etat

Rozwój technologiczny ma coraz większy wpływ na sposób wykonywania obowiązków zawodowych. Pracę często można wykonywać z dowolnego miejsca o dowolnym czasie. Efektem tego jest rozluźnienie dotychczasowych relacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Wpływa to na zmianę klasycznego pojęcia czasu pracy. Dlatego coraz częściej będą pojawiać zlecenia, praca na czas określony, czy mówiąc wprost kontrakt biznesowy. Mniej istotne stają się umiejętności pozyskiwania wiedzy, czyli „szybko się uczę” oraz umiejętności negocjacyjne. Najmniejsze firmy z Pomorza Zachodniego w porównaniu ze swoimi większymi odpowiednikami nadal wysoko cenią umiejętność zarządzania czasem, umiejętność diagnozowania potrzeb klienta oraz umiejętność dzielenia się wiedzą. Kluczowe kompetencje pracownicze to umiejętność współpracy z instytucjami zewnętrznymi oraz kreatywność i pomysłowość. Wynika to ze specyfiki pracy małych firm, czyli bliższych relacji, częstszych kontaktów międzyludzkich oraz różnorodności zadań. Dla dużych przedsiębiorstw ważniejsza jest wiedza płynąca z doświadczenia niż z wykształcenia, umiejętność pracy w zespole i umiejętność współpracy z kierownikiem. Widać, że duże firmy stawiają na szybkie i profesjonalne wykonywanie zadań. Pojawiają się tendencje do zatrudniania osób do wykonania konkretnego zlecenia lub projektu wymagającego specyficznych umiejętności. Dla największych firm jeszcze ważniejsze niż obecnie staną się umiejętności pogodzenia się z niepowodzeniami, asertywność oraz wytrwałość i upór w dążeniu do celu. Jednym słowem pojawia się ideał silnie zmotywowanego pracownika o wysokiej inteligencji emocjonalnej.

Kompetencje pracowników przyszłości

Inteligencja i wiedza

W przekroju inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego większość na pierwszym miejscu wśród kompetencji przyszłości stawia znajomość branży. Jedynie przedsiębiorstwa objęte IS „Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju” za ważniejszą kompetencję uznają wiedzę płynącą z doświadczenia. Zrównoważone podejście do chemii wymaga bezpośredniej znajomości trendów rynkowych, które są niezbędne do projektowania produktów odpowiadających na współczesne wyzwania środowiskowe oraz oczekiwania konsumentów poszukujących ekologicznych alternatyw. Przedsiębiorstwa reprezentujące „Technologie i usługi przyszłości” zdecydowanie wyżej niż wiedzę z doświadczenia cenią umiejętność diagnozowania potrzeb klienta oraz kreatywność i pomysłowość. W tej dynamicznej branży, gdzie nowe odkrycia i rozwiązania pojawiają się z dnia na dzień, umiejętność szybkiego dostosowywania się do nowych warunków i technologii jest równie ważna jak zdolność do wdrażania zmian w istniejących strukturach i procesach. Firmy wychodzące naprzeciw globalnym trendom promującym zdrowy tryb życia, naturalne rozwiązania, żywność funkcjonalną oraz rolnictwo ekologiczne, czyli „Przetwórstwo naturalne nowej generacji” cenią sobie wysoko umiejętność współpracy w zespole. Pracownik jest rozliczany za efekt końcowy swoich działań, dlatego ważne jest, by dobrze zarządzał swoim zespołem, optymalnie wykorzystywał czas i był efektywny. W przedsiębiorstwach objętych specjalizacją „Turystyka i jakość życia” ważniejsze niż wytrwałość i upór w dążeniu do celu jest otwartość na zmiany, co potwierdza gotowość do cyfryzacji i automatyzacji tej branży, w tym unowocześnianie procesów rezerwacji i dostosowanie oferty do turysty.

Kompetencje pracowników przyszłości

Kompetencje pracownicze w perspektywie najbliższych 5 lat to nadal kompetencje miękkie, które determinują sukces bez względu na branżę i wielkość firmy. Osoby, u których są one rozwinięte na wysokim poziomie będą nadal atrakcyjnymi pracownikami. Jednak bez posiadania określonej wiedzy praktycznej, czy umiejętności praca na danym stanowisku nie będzie w ogóle możliwa. Dlatego same kompetencje miękkie nie wystarczą. Konieczne są kompetencje specjalistyczne, wiedza merytoryczna z określonej dziedziny lub branży, a także wszelkie umiejętności praktyczne. Pracownicy przyszłości powinni mieć świadomość swoich zdolności i umiejętności oraz podążać za trendami branżowymi i innowacjami zawodowymi. Warto znać oczekiwania pracodawców wynikające z postępu technologicznego i rozwoju rynku pracy. Pracownik jutra powinien posiadać zarówno kompetencje cyfrowe, jak i społeczne związane z funkcjonowaniem w grupie. Powinien być również innowacyjny i posiadać umiejętność rozwiązywania problemów. Ludzie muszą więc być wciąż otwarci na nowe wyzwania i konieczność ciągłego rozwoju. Więcej informacji znajdziesz na https://zachodniopomorskieinnowacje.wzp.pl/.

Skip to content